استخراج داده ها، انتقال داده ها و دریافت مکعب
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
Data extraction, Data transformation,Cube managementاستخراج داده ها، انتقال داده ها و دریافت مکعب

سهولت در ساخت مکعب از طریق:

ویزارد تعاملی

پرس جو (SQL query)

رابط کاربری خط فرمان جهت ساخت و بروزرسانی مکعب

قابلیت تازه سازی خودکار مکعب

امکان برنامه ریزی تازه سازی مکعب

تازه سازی مکعب با انتخاب های بروزرسانی افزایشی

خبر رسانی از طریق ایمیل درباره انجام موفقیت آمیز یا ناموفق رویداد های مکعب

بازنگری مجدد اندازه مکعب قبل از ساخت آن

فشرده سازی مکعب برای کاهش اندازه آن

امکان نگاشت ابعاد

امکان تعریف سلسله مراتب داده ها

امکان تولید خودکار ابعاد زمانی چند بعدی

وجود سال مالی و سال تقویمی در سری های زمانی

ساخت مکعب های جدید مرتبط با مکعب های قبلی از طریق ادغام (UNION)

ساخت مکعب های جدید مرتبط با مکعب های قبلی از طریق اتصال (JOIN)

امکان مشاهده لیست همه مکعب های موجود، در مخزن مکعب

امکان شکستن خودکار تاریخ به سری های زمانی سال، فصل، ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه، و ثانیه

رابط کاربری ساده wizard-base

امکان پیکر بندی و جمع آوری منابع اطلاعاتی جدا ازهم

ویژگی های چند بعدی و دینامیک امنیتی جهت تامین

حق دسترسی به اطلاعات متناسب با سمت سازمانی