ابزارهاي برنامه ساز (مبتني بر وب)
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 
     
 
      پارسه در راستاي ايجاد رضايت هر چه بيشتر مخاطبان همواره مي كوشد تا با ارائه ابزارهاي توانمند و كاربردي نياز مشتريان خود را به عوامل بيروني به حداقل ممكن برساند، از اين رو با اقدام به توليد ابزارهايي كه خود ابزارهايي كاربردي مي سازد به هر چه توانمندتر شدن مخاطبان كمك مي كند؛ مشتريان با استفاده از اين ابزارها مي توانند :
الف) فرم هاي عملياتي خود را طراحي و توليد نمايند.
ب ) فرآيند كاري خود را بسازند و با هر تغيير به روز نمايند.
ج ) گزارشات مورد نياز را پياده سازي نمايند.
       بديهي است با توجه به آموزش هايي كه از طرف پارسه ارائه مي گردد، هر سه بند فوق به راحتي و بدون هيچ وابستگي پيمانكار توسط خود شما قابل پياده سازي است، در ادامه ساخت ابزارهاي ابزارساز و با توليد سيستم ساز گام بزرگ ديگري در اين راستا برداشته شده است. سيستم ساز علاوه بر كليه قابليت هاي فوق امكانات ذيل را نيز ارائه مي كند :
الف ) ارائه كارتابل امكانات اختصاصي با ويژگي هاي منحصر به فرد اين سيستم
ب ) طراحي و پياده سازي سيستم ها مستقل از پيمانكار و با توجه به نياز و سليقه
ج ) امكان به روزرساني سيستم ها در حداقل زمان و مستقل از پيمانكار
د ) حذف چند برنامه گي و جلوگيري از سردرگمي كاربران
ه ) و ...