سازمان الكترونيك
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 
 
امكان ايجاد و مديريت مشتريان
  
امكان ايجاد و مديريت قراردادها
  
امكان ايجاد و مديريت وظايف (جهت پرسنل شركت)
 
امكان مديريت صف كاري پرسنل بر اساس اولويت پروژه ها ( با استفاده از پيشنهادات هوشمند سيستم)
 
امكان ثبت پيشرفت وظايف توسط پرسنل به صورت آنلاين
 
امكان دريافت و مديريت درخواستهاي مشتريان )Ticketing(
 
امكان ارسال خودكار درخواست مشتريان به كارتابل پرسنل مربوط بر اساس موضوعات تعريف شده در سيستم
 
امكان گردش درخواست وارده، در سيستم سازمان الكترونيك داخلي شركت و پاسخگويي مناسب، و يا اتصال به وظيفه و پيشرفت كار و نمايش درصد پيشرفت
 
امكان ارائه گزارشات پيشرفت كار مشتري، قرارداد و آيتم قرارداد به صورت نموداري (پيشرفت ريالي، پيشرفت عملياتي)
 
امكان شناسايي و حذف گلوگاه هاي پروژه
 
امكان توليد خودكار فرمهاي ارزشيابي پرسنل
   
 امكان محاسبه قيمت تمام شده آيتمهاي قرارداد هر مشتري (مديريت هزينه ها)
 
امكان ارائه گزارشات پيشرفت پروژه و يا درخواستهاي مشتريان به مسئول پروژه و يا مشتري
 
امكان توليد صورت وضعيت پيشرفت پروژه در مراحل تعريف شده به صورت خودكار
 
امكان مشخص نمودن بحراني، حساس و يا عادي بودن پيشرفت پروژه (قرارداد) با رنگهاي قرمز، سبز و زرد و ارائه آلارمهاي لازم به مسئولين مربوط
 
امكان ارائه گزارش آزاد بودن پرسنل در بازه زماني خاص جهت تخصيص كار و بستن برنامه زمانبندي
 
امكان ارائه هشدار ديركرد انجام وظيفه به پرسنل درگير و درخواست ارائه توضيحات
  
امكان گردش پيام در سيستم سازمان الكترونيك داخلي شركت
 
امكان اتصال گزارشات كاري پرسنل به بانك جامع محصولات شركت جهت بروزرساني لحظه به لحظه محصولات در نمايشگاه و يا فروشگاه آنلاين موجود در پورتال